Lịch công tác

THỨ 2
Ngày 13-8
THỨ 3
Ngày 14-8
THỨ 4
Ngày 15-8
THỨ 5
Ngày 16-8
THỨ 6
Ngày 17-8
LÃNH ĐẠO CHÁNH ÁN
ĐẶNG QUỐC LỘC
 • Làm việc tại cơ quan.
 • 14 h dự họp ở HĐND tỉnh.
 • Làm việc tại cơ quan.
 • Làm việc tại cơ quan.
 • 8h xét xử án Hình sự
 • Làm việc tại cơ quan
 • 8h Xét xử án Hình sự
 • Làm việc tại cơ quan
PHÓ CHÁNH ÁN
ĐINH TẤN LONG
 • 08h Hòa giải dân sự
 • 14h hòa giải án HNGĐ
 • 8h xét xử án Hình sự
 • 14h xét xử án Hình sự
 • 8h Hòa giải án Dân sự
 • Làm việc tại cơ quan.
 • Làm việc tại cơ quan
 • Định giá, thẩm định tại Phước Hòa.
 • Hòa giải án HNGĐ
 • Làm việc tại cơ quan
PHÓ CHÁNH ÁN
NGUYỄN VĂN DŨNG
 • 08h Hòa giải dân sự.
 • 14h Hòa giải án Dân sự.
 • Hòa giải án dân sự
 • Hòa giải án HNGĐ
 • 8h Xét xử án Hình sự
 • Hòa giải án KDTM
 • Hòa giải án HNGĐ
 • Hòa giải án Dân sự
 • Làm việc tại cơ quan
 • Đi học
THẨM PHÁN TRẦN THỊ ĐÔNG
 • Hòa giải án HNGĐ
 • Làm việc tại cơ quan.
 • Làm việc tại cơ quan
 • Hòa giải án HNGĐ
 • Làm việc tại cơ quan
 • Nghiên cứu hồ sơ
 • Hòa giải án HNGĐ
 • Làm vệc tại cơ quan.
LÊ THỊ ANH ĐÀO
 • Nghiên cứu hồ sơ.
 • Hòa giải dân sự
 • Nghiên cứu hồ sơ
 • Nghiên cứu hồ sơ
 • 8h Xét xử án Dân sự
PHAN THỊ BÉ
 • Thực hiện công tác ủy thác
 • Nghiên cứu hồ sơ
 • Làm việc tại cơ quan
 • Hòa giải án HNGĐ
 • Nguyên cứu hồ sơ
 • Triệu tập giải quyết đơn
 • Hòa giải án HNGĐ
 • Nghiên cứu hồ sơ
 • 8h xét xử Hình sự.
NGUYỄN THỊ ÁNH NGUYỆT
 • Nghĩ phép.
 • Nghĩ phép
 • Nghĩ phép
 • Nghĩ phép
 • Nghĩ phép
X