LỊCH HỌP GIAO BAN THÁNG, HỌP CHI BỘ, HỌP GIAO BAN NGHIỆP VỤ THẨM PHÁN NĂM 2023

 1. Tháng 1:
 • Họp giao ban cơ quan: 15h ngày 10/01/2023
 • Họp Chi bộ: 16h ngày 10/01/2023
 1. Tháng 2:
 • Họp giao ban cơ quan, họp Chi bộ: 14h ngày 03/02/2023 (thứ 6)
 • Họp giao ban nghiệp vụ Thẩm phán :8h ngày 15/02/2023 (thứ 4)
 1. Tháng 3:
 • Họp giao ban cơ quan, họp Chi bộ: 8h ngày 01/3/2023 (thứ 4)
 • Họp giao ban nghiệp vụ Thẩm phán :8h ngày 15/3/2023 (thứ 4)
 1. Tháng 4:
 • Họp giao ban cơ quan, họp Chi bộ: 8h ngày 03/4/2023 (thứ 2)
 • Họp giao ban nghiệp vụ Thẩm phán :8h ngày 14/4/2023 (thứ 6)
 1. Tháng 5:
 • Họp giao ban cơ quan, họp Chi bộ: 8h ngày 04/5/2023 (thứ 4)
 • Họp giao ban nghiệp vụ Thẩm phán :8h ngày 15/5/2023 (thứ 2)
 1. Tháng 6:
 • Họp giao ban cơ quan, họp Chi bộ: 8h ngày 01/6/2023 (thứ 5)
 • Họp giao ban nghiệp vụ Thẩm phán :8h ngày 15/6/2023 (thứ 5)
 1. Tháng 7:
 • Họp giao ban cơ quan, họp Chi bộ: 8h ngày 03/7/2023 (thứ 2)
 • Họp giao ban nghiệp vụ Thẩm phán :8h ngày 17/7/2023 (thứ 2)
 1. Tháng 8:
 • Họp giao ban cơ quan, họp Chi bộ: 8h ngày 01/8/2023 (thứ 3)
 • Họp giao ban nghiệp vụ Thẩm phán :8h ngày 15/8/2023 (thứ 3)
 1. Tháng 9:
 • Họp giao ban cơ quan, họp Chi bộ: 8h ngày 01/9/2023 (thứ 6)
 • Họp giao ban nghiệp vụ Thẩm phán :8h ngày 15/9/2023 (thứ 6)
 1. Tháng 10:
 • Họp giao ban cơ quan, họp Chi bộ: 8h ngày 02/10/2023 (thứ 2)
 • Họp giao ban nghiệp vụ Thẩm phán :8h ngày 16/10/2023 (thứ 2)
 1. Tháng 11:
 • Họp giao ban cơ quan, họp Chi bộ: 8h ngày 01/11/2023 (thứ 4)
 • Họp giao ban nghiệp vụ Thẩm phán :8h ngày 15/11/2023 (thứ 4)
 1. Tháng 12:
 • Họp giao ban cơ quan, họp Chi bộ: 8h ngày 01/12/2023 (thứ 6)
 • Họp giao ban nghiệp vụ Thẩm phán :8h ngày 15/12/2023 (thứ 6)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

CHỈ THỊ VỀ VIỆC TỔ CHỨC TẾT NGUYÊN ĐÁN NHÂM DẦN 2020

   

X