LỊCH HỌP GIAO BAN THÁNG, HỌP CHI BỘ, HỌP GIAO BAN NGHIỆP VỤ THẨM PHÁN NĂM 2023

 1. Tháng 1:
 • Họp giao ban cơ quan: 15h ngày 10/01/2023
 • Họp Chi bộ: 16h ngày 10/01/2023
 1. Tháng 2:
 • Họp giao ban cơ quan, họp Chi bộ: 14h ngày 03/02/2023 (thứ 6)
 • Họp giao ban nghiệp vụ Thẩm phán :8h ngày 15/02/2023 (thứ 4)
 1. Tháng 3:
 • Họp giao ban cơ quan, họp Chi bộ: 8h ngày 01/3/2023 (thứ 4)
 • Họp giao ban nghiệp vụ Thẩm phán :8h ngày 15/3/2023 (thứ 4)
 1. Tháng 4:
 • Họp giao ban cơ quan, họp Chi bộ: 8h ngày 03/4/2023 (thứ 2)
 • Họp giao ban nghiệp vụ Thẩm phán :8h ngày 14/4/2023 (thứ 6)
 1. Tháng 5:
 • Họp giao ban cơ quan, họp Chi bộ: 8h ngày 04/5/2023 (thứ 4)
 • Họp giao ban nghiệp vụ Thẩm phán :8h ngày 15/5/2023 (thứ 2)
 1. Tháng 6:
 • Họp giao ban cơ quan, họp Chi bộ: 8h ngày 01/6/2023 (thứ 5)
 • Họp giao ban nghiệp vụ Thẩm phán :8h ngày 15/6/2023 (thứ 5)
 1. Tháng 7:
 • Họp giao ban cơ quan, họp Chi bộ: 8h ngày 03/7/2023 (thứ 2)
 • Họp giao ban nghiệp vụ Thẩm phán :8h ngày 17/7/2023 (thứ 2)
 1. Tháng 8:
 • Họp giao ban cơ quan, họp Chi bộ: 8h ngày 01/8/2023 (thứ 3)
 • Họp giao ban nghiệp vụ Thẩm phán :8h ngày 15/8/2023 (thứ 3)
 1. Tháng 9:
 • Họp giao ban cơ quan, họp Chi bộ: 8h ngày 01/9/2023 (thứ 6)
 • Họp giao ban nghiệp vụ Thẩm phán :8h ngày 15/9/2023 (thứ 6)
 1. Tháng 10:
 • Họp giao ban cơ quan, họp Chi bộ: 8h ngày 02/10/2023 (thứ 2)
 • Họp giao ban nghiệp vụ Thẩm phán :8h ngày 16/10/2023 (thứ 2)
 1. Tháng 11:
 • Họp giao ban cơ quan, họp Chi bộ: 8h ngày 01/11/2023 (thứ 4)
 • Họp giao ban nghiệp vụ Thẩm phán :8h ngày 15/11/2023 (thứ 4)
 1. Tháng 12:
 • Họp giao ban cơ quan, họp Chi bộ: 8h ngày 01/12/2023 (thứ 6)
 • Họp giao ban nghiệp vụ Thẩm phán :8h ngày 15/12/2023 (thứ 6)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Tòa án nhân dân thành phố Tam Kỳ họp mặt đầu năm Nhâm Dần 2022

Sáng ngày 07 tháng 02 năm 2022 (Mồng 7 tháng Giêng năm Nhâm Dần), trong …

X