NĂM THI ĐUA 2020 VÀ 18 ĐẦU VIỆC ĐỊNH SẴN CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ TAM KỲ

Để chủ động triển khai phong trào thi đua yêu nước do Tòa án nhân dân cấp trên và địa phương phát động; tiếp tục nâng cao chất lượng, đẩy nhanh tiến độ công tác chuyên môn nghiệp và, xây dựng và phát triển đơn vị, hướng đến mục tiêu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2020, lập thành tích chào mừng các sự kiện trọng đại của đất nước và của hệ thống Tòa án nhân dân, Tòa án nhân dân thành phố Tam Kỳ đã ban hành Kế hoạch về công tác thi đua, khen thưởng năm 2020, phát động đến toàn thể công chức, người lao động phong trào thi đua yêu nước năm 2020 theo chủ đề “Lãnh đạo, công chức, người lao động Tòa án nhân dân thành phố Tam Kỳ hăng hái thi đua, lập thành tích mừng Đảng quang vinh, mừng đất nước đổi mới, phát triển; chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Tòa án nhân dân”, với khẩu hiệu thi đua là: “Làm theo lời Bác, chấp pháp nghiêm minh, công tâm, liêm chính, tận tụy vì nhân dân phục vụ!”, hướng đến mục tiêu chung là: Xây dựng Chi bộ, đơn vị và các đoàn thể trong sạch, vững mạnh; hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu công tác đã đề ra, đảm bảo các điều kiện để trình cấp có thẩm quyền tặng Huân chương Lao động Hạng Ba cho Tòa án nhân dân thành phố Tam Kỳ trong năm 2020. Trọng tâm của kế hoạch này là định ra 18 đầu việc cụ thể với mục tiêu, chỉ tiêu và tiến độ cụ thể như sau:

I. Trong Quý I năm thi đua 2020 (01/12/2019 – 28/02/2020)

Ban hành, triển khai thực hiện Kế hoạch công tác thi đua của đơn vị trong năm 2020; quán triệt, tổ chức thực hiện tốt phong trào thi đua yêu nước từ ngày 01/12/2019 đến ngày 28/02/2020 do Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam phát động với chủ đề “Siết chặt kỷ cương, tăng cường đoàn kết, sáng tạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao”. Bằng những việc làm sau:

(1). 100% công chức, người lao động đăng ký danh hiệu thi đua, đăng ký đề tài, sáng kiến, giải pháp công tác và hoàn thành đúng, đủ, kịp thời kết quả đăng ký thi đua của đơn vị trong năm 2020 (hoàn thành xong trước ngày 05 tháng 01 năm 2020);

(2). Tổ chức tốt, đúng thời hạn Hội nghị công chức, người lao động năm 2020; ban hành Quy chế Chi tiêu nội bộ; kiện toàn Ban Thanh tra nhân dân tại đơn vị (hoàn thành xong trước ngày 05 tháng 01 năm 2020);

(3). Phối hợp với Thường trực Hội đồng nhân dân, Đoàn Hội thẩm nhân dân thành phố tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Hội thẩm nhân dân năm 2019 (hoàn thành xong trước ngày 10 tháng 02 năm 2020).

(4). Rà soát, thống kê, tổng hợp các vụ án tranh chấp đất đai, tranh chấp có liên quan đến đất đai đang giải quyết; tổ chức hội nghị bàn về sự phối hợp giữa Tòa án, Viện kiểm sát với Ủy ban nhân dân và các cơ quan, đơn vị trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Tam Kỳ trong công tác cung cấp thông tin, chứng cứ, giải quyết tranh chấp đất đai (thực hiện từ ngày 01/01/2020 và hoàn thành xong trước ngày 28 tháng 2 năm 2020);

(5). Giải quyết, xét xử 30% lượng án đang thụ lý trước ngày 01/01/2020 (cả đơn vị ít nhất giải quyết 60 vụ, mỗi Thẩm phán (tính trên 05 Thẩm phán hiện có) ít nhất giải quyết 12 vụ), trong đó phải giải quyết được 15% án tranh chấp dân sự, kinh doanh thương mại đã thụ lý trước 01/01/2020; hòa giải thành trên 60% án Hôn nhân gia đình, trên 5% án tranh chấp khác phải giải quyết trong Quý; tổ chức 02 phiên tòa rút kinh nghiệm; đăng tải 100% các bản án, quyết định phải đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Tòa án nhân dân tối cao; không xét xử oan người không có tội, không bỏ lọt tội phạm; đảm bảo việc ban hành bản án, quyết định giải quyết vụ án, tạm đình chỉ, trả hồ sơ vụ án đúng pháp luật, rõ ràng, không gây khó khăn cho việc thi hành án; không có án quá hạn luật định; không để sai sót phát sinh trong công tác thụ lý, xử lý đơn khiếu nại, khởi kiện và giải quyết các công việc chuyên môn khác.

(6). Lập thủ tục khen thưởng, tham dự Hội nghị triển khai công tác năm 2020, Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 – 2020 do Tòa án nhân dân cấp trên tổ chức đúng thành phần và có trách nhiệm; quan tâm đến đời sống người lao động trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tí; đảm bảo an toàn cho cơ quan trong dịp nghỉ Tết, 100% công chức, người lao động nghỉ Tết đúng thời gian, tiết kiệm, lành mạnh, không vi phạm pháp luật, không tham gia tệ nạn xã hội.

II. Trong Quý II năm thi đua 2020 (01/3/ – 30/5/2020)

Tiếp thu quan điểm, nội dung chỉ đạo, phát động của Tòa án nhân dân cấp trên và của địa phương về chủ đề, khẩu hiệu, mục tiêu, giải pháp tổ chức thực hiện phong trào thi đua yêu nước năm 2020; huy động hết các nguồn lực, triển khai toàn bộ các giải pháp, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước tại đơn theo kế hoạch đã ban hành. Bằng những việc làm sau:

(7). Sơ kết và bình xét, đề nghị khen thưởng, tuyên dương tập thể và các cá nhân có thành tích tốt trong phong trào thi đua yêu nước từ ngày 01 tháng 12 năm 2019 đến ngày 28 tháng 02 năm 2020. Rà soát các nhiệm vụ, mục tiêu đã đề ra trong Quý I năm thi đua 2020 (chú ý các chỉ tiêu chuyên môn, nghiệp vụ và thời hạn kết thúc năm thi đua do cấp trên ấn định) để điều chỉnh, bổ sung nhiệm vụ, mục tiêu, giải pháp hợp lý trong việc tổ chức phong trào thi đua yêu nước của năm kế hoạch (hoàn thành xong trước ngày 09 tháng 3 năm 2020).

(8). Thống kê, tổng hợp kết quả tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm năm 2019 và Quý I năm 2020, phối hợp với Viện kiểm sát, Cơ quan điều tra, Chi Cục thi hành án dân sự cùng cấp tổ chức Tọa đàm nâng cao chất lượng tiến hành tố tụng trên địa bàn thành phố Tam Kỳ, tạo môi trường thuận lợi để Điều tra viên, Kiểm sát viên, Chấp hành viên, Thẩm phán trao đổi, góp ý về kết quả tiến hành tố tụng của các chức danh tư pháp trong thời gian qua và đề ra giải pháp, khắc phục hạn chế để nâng cao chất lượng tiến hành tố tụng trong thời gian đến (lập kế hoạch từ tháng 3 và thực hiện xong trước 30 tháng 4 năm 2020).

(9). Chuẩn bị các điều kiện cần thiết, tổ chức thành công Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025. Hoàn thành thủ tục đề nghị khen thưởng bậc cao năm 2020 (hoàn thành xong trước 20 tháng 5 năm 2020).

(10). Giải quyết, xét xử 50% lượng án phải giải quyết trước ngày 01/4/2020 (đảm bảo trung bình mỗi Thẩm phán giải quyết ít nhất là 50 vụ), trong đó phải giải quyết được 30% án tranh chấp dân sự, kinh doanh thương mại, lao động thụ lý trước 01/4/2020. Hòa giải thành trên 70% án Hôn nhân gia đình, trên 15% án tranh chấp khác phải giải quyết; tổ chức ít nhất 04 phiên tòa rút kinh nghiệm; không có Thẩm phán nào vi phạm nhiệm vụ đăng tải bản án trên Cổng thông tin điện tử Tòa án nhân dân tối cao; không xét xử oan người không có tội, không bỏ lọt tội phạm; đảm bảo việc ban hành bản án, quyết định giải quyết vụ án, tạm đình chỉ, trả hồ sơ vụ án đúng pháp luật, rõ ràng, không gây khó khăn cho việc thi hành án; không có án quá hạn luật định; không để sai sót phát sinh trong công tác thụ lý, xử lý đơn khiếu nại, khởi kiện và giải quyết các công việc chuyên môn khác.

(11). Tham gia tích cực, có trách nhiệm các hoạt động thể thao, văn nghệ do Tòa án cấp trên, địa phương tổ chức; huy động các nguồn lực hợp pháp để thực hiện tốt các hoạt động xã hội, từ thiện;

III. Trong Quý III năm 2020 (01/6 đến 30/8/2020)

Có những việc phải làm như sau:

(12). Thống kê, tổng hợp kết quả công tác đã đạt được, tiến hành sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm 2020 (hoàn thành xong trước ngày 10 tháng 6 năm 2020);

(13). Tập trung giải quyết, xét xử 70% lượng án đang thụ lý trước ngày 01/5/2020 (trung bình mỗi Thẩm phán phải giải quyết trên 80 vụ), trong đó phải giải quyết được 60% án tranh chấp dân sự, kinh doanh thương mại, lao động thụ lý trước ngày 01/5/2020, giải quyết xong 60% án tranh chấp dân sự còn lại của năm 2019. Hòa giải thành 70% án Hôn nhân gia đình, 30% án tranh chấp khác phải giải quyết trong Quý; tổ chức ít nhất 04 phiên tòa rút kinh nghiệm; thực hiện tốt việc đăng tải các bản án, quyết định trên Cổng thông tin điện tử Tòa án nhân dân tối cao; không xét xử oan người không có tội, không bỏ lọt tội phạm; đảm bảo việc ban hành bản án, quyết định giải quyết vụ án, tạm đình chỉ, trả hồ sơ vụ án đúng pháp luật, rõ ràng, không gây khó khăn cho việc thi hành án; không có án quá hạn luật định; không để sai sót phát sinh trong công tác thụ lý, xử lý đơn khiếu nại, khởi kiện và giải quyết các công việc chuyên môn khác.

(14). Lãnh đạo tổ chức gặp mặt, đối thoại tập trung với người dân là đương sự thuộc các vụ án tranh chấp đất đai, tranh chấp phức tạp khác còn lại của những năm trước hoặc đã thụ lý trên thời hạn 3 tháng mà chưa giải quyết nhằm kịp thời tiếp thu ý kiến, phản hồi từ nhân dân, giải quyết hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền giải quyết yêu cầu, nguyện vọng của người dân liên quan, tháo gỡ các vướng mắc dẫn đến kéo dài thời hạn giải quyết các vụ án, tránh khiếu nại vượt cấp, kéo dài, gây dư luận không tốt, ảnh hưởng đến kế an ninh chính trị, trật tự trị an xã hội trong thời gian chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng bộ thành phố và Đảng bộ Tỉnh (thực hiện xong trước ngày 30 tháng 6 năm 2020);

IV. Trong Quý IV năm 2020 (01/9 – 30/11/2020)

Có những việc phải làm như sau:

(15). Tập trung các nguồn lực giải quyết, xét xử trên 90% lượng án đang thụ lý trước ngày 01/11/2020), trong đó phải giải quyết được 80% án tranh chấp dân sự, kinh doanh thương mại, lao động (tính đến ngày 01 tháng 11 năm 2020, mỗi Thẩm phán phải giải quyết trên 90% án hình sự, trên 80% án các loại còn lại đã được giao giải quyết, trong đó phải giải quyết xong 90% án tranh chấp còn lại của năm 2019 không bị tạm đình chỉ trong năm 2020. Hòa giải thành, đối thoại thành các loại án dân sự, hành chính trên 60%; tổ chức ít nhất 03 phiên tòa rút kinh nghiệm; đăng tải xong các bản án, quyết định trên Cổng thông tin điện tử Tòa án nhân dân tối cao thuộc trường hợp phải đăng tải; không xét xử oan người không có tội, không bỏ lọt tội phạm; đảm bảo việc ban hành bản án, quyết định giải quyết vụ án, tạm đình chỉ, trả hồ sơ vụ án đúng pháp luật, rõ ràng, không gây khó khăn cho việc thi hành án; không có án quá hạn luật định; không để sai sót phát sinh trong công tác thụ lý, xử lý đơn khiếu nại, khởi kiện và giải quyết các công việc chuyên môn khác.

(16). Rà soát toàn bộ các chỉ tiêu, nhiệm vụ ngoài công tác chuyên môn đề ra từ đầu năm, để hoàn thành xong các đầu việc trước thời điểm 30 tháng 9 năm 2020. Tích cực hưởng ứng, triển khai thực hiện tốt kế hoạch của Tòa án nhân dân cấp trên về tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Tòa án nhân dân.

(17). Kiểm tra, rà soát, bổ sung, cập nhật kịp thời số liệu vào các phần mềm thống kê, đảm bảo số liệu phục vụ tổng kết, đánh giá công tác năm 2020, báo cáo Hội đồng nhân dân thành phố và bình xét thi đua, đánh giá chất lượng công chức, người lao động trong năm.

Trong 18 đầu việc đã đề ra, xác định các đầu việc liên quan đến xây dựng đơn vị, tổ chức thực hiện công tác chuyên môn, nghiệp vụ là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt; xác định các đầu việc liên quan đến việc tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ giải quyết các vụ án tranh chấp đất đai nhiệm vụ cấp thiết, kết quả đạt được của nhiệm vụ này là chìa khóa thành công của phong trào thi đua yêu nước năm 2020 tại đơn vị.

Trong quá trình tổ chức thực hiện kế hoạch, lãnh đạo Tòa án nhân dân thành phố đề nghị Chi ủy Chi bộ phối hợp chỉ đạo thực hiện hiệu quả phong trào thi đua yêu nước của đơn vị trong năm 2020; Ban chấp hành Công đoàn cơ quan quán triệt tinh thần, nội dung kế hoạch đến từng công chức, người lao động; phát động tinh thần thi đua yêu nước trong đoàn thể mình tại Hội nghị cán bộ, công chức năm 2020 và xác định vai trò, trách nhiệm của Công đoàn cơ quan trong quá trình tổ chức thực hiện phong trào thi đua yêu nước năm 2020; yêu cầu toàn thể cán bộ, công chức, người lao động tiếp thu, xác định các phần việc liên quan, đồng thuận quyết tâm thực hiện kế hoạch này trong phạm vi chức trách, nhiệm vụ, công việc được giao. Trong đó chú ý 02 giải pháp hướng đến phục vụ nhân dân tốt hơn là:

Thứ nhất:  Trên địa bàn thành phố Tam Kỳ có nhiều công ty, xí nghiệp đang hoạt động và quy định giờ giấc làm việc của công nhân rất khắc khe, dẫn đến nhiều trường hợp công chức, nhân viên Tòa án liên lạc điện thoại, triệu tập làm việc nhưng đương sự (là công nhân) không tiếp nhận thông tin, không tham gia tố tụng được. Do vậy, khi tiếp nhận, giải quyết yêu cầu của công dân là công nhân lao động (đang làm việc ở các công ty, xí nghiệp…hoặc đương sự khác có nhu cầu giải quyết công việc vào ngày thứ 7 hằng tuần), Thẩm phán, Thư ký Tòa án, công chức tiếp công dân hướng dẫn, nếu họ có nhu cầu làm việc với Tòa án trong ngày Thứ 7 thì sắp lịch, báo cáo lãnh đạo để tổ chức làm ngoài giờ trong ngày nghỉ (Thứ 7) nhằm tiếp nhận, hướng dẫn, giải quyết yêu cầu của công dân, tạo điều kiện tốt nhất cho người dân khi tham gia tố tụng.

Thứ hai:  Trừ trường hợp đang giải quyết công việc khẩn cấp hoặc đang tiến hành tố tụng, công chức, người lao động Tòa án nhân dân thành phố Tam Kỳ phải ưu tiên tiếp nhận thông tin, hướng dẫn, xử lý yêu cầu công việc của nhân dân trước công việc đang được phân công thực hiện hằng ngày. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào việc công khai hóa hoạt động của Tòa án trên Cổng thông tin điện tử, phục vụ tốt nhất yêu cầu truy cập thông tin thụ lý, giải quyết các loại án của nhân dân.

Để kiểm tra, giám sát, đôn đốc kết quả thực hiện của từng cá nhân, lãnh đạo Tòa án nhân dân thành phố yêu cầu các Thẩm phán căn cứ kết quả thụ lý, giải quyết các vụ án được giao báo cáo lãnh đạo đơn vị để kịp thời tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm theo kế hoạch; hằng tháng, trước ngày giao ban, bộ phận hành chính – tư pháp phối hợp với Thư ký Tòa án tổng hợp số liệu, báo cáo tình hình thụ lý, giải quyết, kết quả hòa giải thành, kết quả tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm, kết quả đăng tải bản án, quyết định trên Cổng thông tin điện tử của đơn vị và của từng Thẩm phán báo cáo lãnh đạo.

 

 

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đoàn Hội thẩm nhân dân thành phố Tam Kỳ gặp mặt, giao ban đầu năm 2022

Ngày 15/02/2022, Toà án nhân dân thành phố Tam Kỳ phối hợp với Đoàn Hội …

X