Thông báo tìm kiếm bà Võ Phạm Tố Luyên, sinh năm 1982

TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ TAM KỲ

              TỈNH QUẢNG NAM

Số: 03/2017/QĐ-TA 

              CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                     Tam Kỳ, ngày 15 tháng 12 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

THÔNG BÁO TÌM KIẾM NGƯỜI BỊ YÊU CẦU TUYÊN BỐ MẤT TÍCH

 

Căn cứ Điều 388 của Bộ luật Tố tụng Dân sự năm 2015;

Căn cứ vào Điều 68 Bộ luật Dân sự năm 2015;

Căn cứ vào hồ sơ việc Dân sự thụ lý số: 03/2017/TLST-VDS ngày 13/12/2017 về việc “Yêu cầu tuyên bố một người mất tích” theo đơn yêu cầu của bà Nguyễn Thị Kim Phượng, sinh năm 1955. Địa chỉ: Khối phố Mỹ Thạch Nam, phường Tân Thạnh, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.

    QUYẾT ĐỊNH:

Thông báo tìm kiếm bà Võ Phạm Tố Luyên, sinh năm 1982. Nơi cư trú trước khi đi biệt tích: Khối phố Mỹ Thạch Nam, phường Tân Thạnh, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam được biết.

Bà Võ Phạm Tố Luyên bỏ nhà đi từ năm 2010 đến nay không có tin tức gì, hiện  bà Võ Phạm Tố Luyên ở đâu về ngay Tòa án nhân dân thành phố Tam Kỳ; Địa chỉ: Số 156 Phan Bội Châu, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam để giải quyết việc bà Nguyễn Thị Kim Phượng yêu cầu Tòa án tuyên bố bà Luyên mất tích.

Ai biết tin bà Võ Phạm Tố Luyên ở đâu thì báo ngay cho Tòa án nhân dân thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam; Địa chỉ: Số 156 Phan Bội Châu, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam; Số điện thoại liên hệ: 0235.3851.253.

Trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày đăng, phát thông báo lần đầu nếu không có tin tức gì của bà Võ Phạm Tố Luyên thì Tòa án nhân dân thành phố Tam Kỳ mở phiên họp tuyên bố bà Võ Phạm Tố Luyên mất tích.

 

Nơi nhận:

– Người yêu cầu;

– Cơ quan đăng thông báo;

– Lưu hồ sơ việc Dân sự.

                                                             THẨM PHÁN

 

 

                                                             Phan Thị Bé

 

 

 

X