THÔNG BÁO TÌM KIẾM ÔNG NGUYỄN HOA LÀ ĐÃ CHẾT

TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ TAM KỲ

              TỈNH QUẢNG NAM

Số: 01/2018/QĐ-TA         

        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                    Tam Kỳ, ngày 16 tháng 5 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

THÔNG BÁO TÌM KIẾM NGƯỜI BỊ YÊU CẦU TUYÊN BỐ LÀ ĐÃ CHẾT

 

Căn cứ Điều 388 của Bộ luật Tố tụng Dân sự năm 2015;

Căn cứ vào Điều 68 Bộ luật Dân sự năm 2015;

Căn cứ vào hồ sơ việc Dân sự thụ lý số: 01/2018/TLST-VDS ngày 16/5/2018 về việc “Yêu cầu tuyên bố một người là đã chết” theo đơn yêu cầu của bà Lê Thị Sơn, sinh năm 1934. Địa chỉ: Thôn Tân Thái, xã Tam Thăng, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.

    QUYẾT ĐỊNH:

Thông báo tìm kiếm ông Nguyễn Hoa, sinh năm 1957. Nơi cư trú trước khi đi biệt tích: Thôn Tân Thái, xã Tam Thăng, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.

Ông Nguyễn Hoa bỏ nhà đi từ năm 2011 đến nay không có tin tức gì, hiện ông Nguyễn Hoa ở đâu về ngay Tòa án nhân dân thành phố Tam Kỳ; Địa chỉ: Số 156 Phan Bội Châu, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam để giải quyết việc bà Lê Thị Sơn yêu cầu Tòa án tuyên bố ông Nguyễn Hoa là đã chết.

Ai biết tin ông Nguyễn Hoa ở đâu thì báo ngay cho Tòa án nhân dân thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam; Địa chỉ: Số 156 Phan Bội Châu, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam; Số điện thoại liên hệ: 0235.3851.253.

Trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày đăng, phát thông báo lần đầu nếu không có tin tức gì của ông Nguyễn Hoa thì Tòa án nhân dân thành phố Tam Kỳ mở phiên họp tuyên bố ông Nguyễn Hoa là đã chết.

 

Nơi nhận

– Người yêu cầu;

– Cơ quan đăng thông báo;

– Lưu hồ sơ việc Dân sự.

                                                THẨM PHÁN

                                                    (đã ký)

                                               Phan Thị Bé

 

 

 

X