Thông báo tìm kiếm ông Võ Văn Mồng, sinh năm 1972 (là chồng của bà Trương Thị Nẫm)

TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ TAM KỲ

              TỈNH QUẢNG NAM

Số: 01/2017/QĐ-TA 

              CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                     Tam Kỳ, ngày 23 tháng 10 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

THÔNG BÁO TÌM KIẾM NGƯỜI BỊ YÊU CẦU TUYÊN BỐ MẤT TÍCH

 

Căn cứ Điều 388 của Bộ luật Tố tụng Dân sự năm 2015;

Căn cứ vào Điều 68 Bộ luật Dân sự năm 2015;

Căn cứ vào hồ sơ việc dân sự thụ lý số: 02/2017/TLST-VDS ngày 22 tháng 11 năm 2017 về việc “Yêu cầu tuyên bố một người mất tích” theo đơn yêu cầu của bà Trương Thị Nẫm, sinh năm 1969. Địa chỉ: Tổ 3, thôn Phú Bình, xã Tam Phú, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.

QUYẾT ĐỊNH:

 Thông báo tìm kiếm ông Võ Văn Mồng, sinh năm 1972 (là chồng của bà Trương Thị Nẫm); Nơi cư trú trước khi biệt tích: Tổ 3, thôn Phú Bình, xã Tam Phú, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam được biết.

Ông Võ Văn Mồng bỏ nhà đi từ năm 2006 đến nay không có tin tức gì, hiện ông Võ Văn Mồng ở đâu về ngay Tòa án nhân dân thành phố Tam Kỳ; Địa chỉ: Số 156 Phan Bội Châu, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam để giải quyết việc bà Trương Thị Nẫm yêu cầu Tòa án tuyên bố ông Mồng mất tích.

Ai biết tin ông Võ Văn Mồng ở đâu thì báo ngay cho Tòa án nhân dân thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam; Địa chỉ: Số 156 Phan Bội Châu, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam; Số điện thoại liên hệ: 0235.3851.253.

Trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày đăng, phát thông báo lần đầu nếu không có tin tức gì của ông Võ Văn Mồng thì Tòa án nhân dân thành phố Tam Kỳ mở phiên họp tuyên bố ông Võ Văn Mồng mất tích.

 

Nơi nhận:

– Người yêu cầu;

– Cơ quan đăng thông báo;

– Lưu hồ sơ việc dân sự.

                              THẨM PHÁN

 

 

 

                             Phan Thị Bé

 

 

                              

 

 

 

 

X